Propan Butan

Propan a butan patří do skupiny uhlovodíkových plynů se třemi až čtyřmi atomy uhlíku v molekule, které se získávají při zpracování ropy a zemního plynu.

Zkapalněný propan-butan je bezbarvá, snadno těkavá kapalina specifického zápachu. Za normálního (atmosférického) tlaku a teploty se jedná o směs plynnou, ale již při malém zvýšení tlaku se skupenství mění na kapalné a dochází k velkému zmenšení objemu (asi 260x). Z tohoto důvodu je možno uskladnit obrovskou tepelnou kapacitu v poměrně malém zásobníku.

Propan-butan je směs v názvu uvedených produktů ( propanu a butanu ). Propan ani butan není jedovatý a při náhodném úkapu se vypaří a nedochází tak ke znečištění podzemních vod. Emisní charakteristiky obou produktů jsou srovnatelné se zemním plynem a v některých parametrech jsou lepší.

Propan-butan, vlastnosti  jednotky propan butan
Chemický vzorec - C3H8 C4H10
Molekulová hmotnost - 44,094 58,12
Kapalný stav
Hustota při 200C Kg/m3 502 579
Bod tání při tlaku 101,08 kPa oC -189 -135
Bod varu při tlaku 101,08 kPa oC -42,6 -0,6
Kritická teplota oC 95,6 153
Kritický tlak Mpa 4,45 3,721
Spalné teplo KJ/kg 50,3 49,56
Plynný stav 
Hustota při 101,08 kPa Kg/m3 2,019 2,703
Hutnota 1 1,562 2,091
Výparné teplo při bodu varu a tlaku 101,08 kPa KJ/kg 444,057 387,79
Spalné teplo při 00C, 101,08 kPa MJ/kg 100,986 133,97
Výhřevnost při 00C, 101,08 kPa MJ/m3 92,989 123,76
Dolní mez výbušnosti se vzduchem % 2,1 1,5
Horní mez výbušnosti se vzduchem % 10,1 8,4
Bod zápalnosti oC 510 490