Propán - Bután

Propán a bután patria do skupiny uhlovodíkových plynov s tromi až štyrmi atómami uhlíka v molekule, ktoré sa získavajú pri spracovaní ropy a zemného plynu.

Skvapalnený propán-bután je bezfarebná, ľahko prchavá kvapalina špecifického zápachu. Za normálneho (atmosférického) tlaku a teploty sa jedná o zmes plynnú, ale už pri malom zvýšení tlaku sa skupenstvo mená na kvapalné a dochádza k veľkému zmenšeniu objemu (cca 260x). Z tohoto dôvodu je možné uskladniť obrovskú tepelnú kapacitu v pomerne malom zásobníku.

Propán-bután je zmes v názve uvedených produktov (propánu a butánu). Propán ani bután nie je jedovatý a pri náhodnom kvapkaniu sa vyparí a nedochádza tak k znečisteniu podzemných vôd. Emisné charakteristiky oboch produktov sú zrovnateľné so zemným plynom a v niektorých parametroch sú lepšie.

Propán-bután, vlastnosti  jednotky propán bután
Chemický vzorec - C3H8 C4H10
Molekulová hmotnosť - 44,094 58,12
Kvapalný stav
Hustota pri 200C Kg/m3 502 579
Bod topenia pri tlaku 101,08 kPa oC -189 -135
Bod varu pri tlaku 101,08 kPa oC -42,6 -0,6
Kritická teplota oC 95,6 153
Kritický tlak Mpa 4,45 3,721
Spalné teplo KJ/kg 50,3 49,56
Plynný stav 
Hustota pri 101,08 kPa Kg/m3 2,019 2,703
Hutnota 1 1,562 2,091
Výparné teplo pri bode varu a tlaku 101,08 kPa KJ/kg 444,057 387,79
Spalné teplo pri 00C, 101,08 kPa MJ/kg 100,986 133,97
Výhrevnosť pri 00C, 101,08 kPa MJ/m3 92,989 123,76
Dolná medza výbušnosti so vzduchom % 2,1 1,5
Horní medza výbušnosti ss vzduchom % 10,1 8,4
Bod zápalnosti oC 510 490